Na de jaarlijkse audit heeft Reflexxy ook in 2017 het keurmerk Blik op Werk weer met vlag en wimpel gehaald. We zijn trots en blij met een klanttevredenheidscijfer van 9,2!!

                                       Privacyreglement Reflexxy 

·        Reflexxy werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 

·        Uitgangspunt inzake privacy is dat de van cliënten verkregen informatie van welke aard dan ook door Reflexxy vertrouwelijk wordt behandeld. 

·        Persoonsgegevens kunnen bestaan uit:

- (meisjes)naam

- adres, telefoon, e-mail
- geboortedatum
- scholingsinformatie

- organisatie waar betrokkene eventueel werkzaam is
- psychologische gegevens

- aanmeldingsgegevens van opdrachtgever
- intake-, tussen- en eindrapportages

- contacten tussen coach en cliënt
- overige gegevens relevant voor een coachtraject
 

·                  Het doel van de persoonsregistratie is om de mogelijkheid te bieden aan de coach om coachtrajecten uit te voeren, te monitoren, bij te sturen en het genereren van een rapportage over de bereikte resultaten.  

·                  Cliënten van Reflexxy hebben het recht om de persoonsgegevens die Reflexxy van hen bijhoudt in te zien en desgewenst daarvan kopieën te ontvangen. 

·                  Cliënten van Reflexxy hebben het recht om persoonsgegevens bij Reflexxy aan te vullen. De cliënt dient hierbij duidelijk te maken, welke gegevens er aangevuld dienen te worden. 

·                  Cliënten van Reflexxy kunnen ook vragen om gegevens te wijzigen of te vernietigen. Dit kan wanneer de gegevens (aantoonbaar) onjuist zijn, niet kloppen met de gestelde doelen, niet ter zake dienend zijn of in strijd zijn met de WBP. Gegevens zullen niet worden vernietigd wanneer door Reflexxy kan worden aangetoond dat iets of iemand anders meer belang heeft bij het feit dat de gegevens dienen te worden bewaard. Dat kan ook het geval zijn wanneer uit de wet blijkt dat de gegevens dienen te worden bewaard. 

·                  Wanneer gegevens worden vernietigd dan wordt er een verklaring in het dossier van de cliënt bijgevoegd, dat op verzoek van de cliënt gegevens zijn vernietigd. 

·                  De hoofdregel is dat Reflexxy gegevens van cliënten bewaart tot vijf jaar nadat Reflexxy het laatste contact met de cliënt heeft gehad. Deze termijn kan korter of langer zijn, indien een wet dat voorschrijft. 

·                  Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake heeft slechts de coach (gebruiker) toegang tot de persoonsgegevens die deze gegevens heeft verzameld. Voorts heeft beheerder toegang tot persoonsgegevens uit de registratie, voor zover dit in het kader van beheer noodzakelijk is. 

·                  Contactgegevens worden doorgegeven aan Blik op Werk ten behoeve van onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde diensten.   

·                  Reflexxy voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan het verzamelen, verwerken en beheren van persoonsgegevens.  

·                  Reflexxy zorgt dat persoonsgegevens voldoende zijn beveiligd. 

Woerden, 24 mei 2018